برای ثبت سفارشات خود میتوانید از طریق فروشگاه اینترنتی و همچنین در صورت لزوم سفارش خود را به صورت تلفنی ثبت نمایید.